ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣ

ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣ

ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣ

ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⴼ . ⵜⵜⵓWⴰⵙⴽⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ
ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵙ EⵄⵃIQ ⵛⵛⵄⵕIF ⵓEEⵓⵏ 1-05-70 ⴳ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2005.
ⵟⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

Moulay Yacoub

ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⴼ . ⵜⵜⵓWⴰⵙⴽⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ
ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵙ EⵄⵃIQ ⵛⵛⵄⵕIF ⵓEEⵓⵏ 1-05-70 ⴳ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2005.

.

Moulay Yacoub

ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⴼ . ⵜⵜⵓWⴰⵙⴽⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵙ EⵄⵃIQ ⵛⵛⵄⵕIF ⵓEEⵓⵏ 1-05-70 ⴳ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2005,

Moulay Yacoub

ⵟⴳⴰ ⵟⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵔⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⴼ . ⵜⵜⵓWⴰⵙⴽⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵙ EⵄⵃIQ ⵛⵛⵄⵕIF ⵓEEⵓⵏ 1-05-70 ⴳ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2005

ⴳ ⵏ ⵜⵣ

 ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵯⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵢⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵣ

ⵟⵓⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵯⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰE

ⵟⵓⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵯⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰE ⵟⵓⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵯⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰEv ⵟⵓⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵯⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰE ⵟⵓⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵯⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰE

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ.
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ.
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ.
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ.
ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵉⵏ.